ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Εσωτερική Λειτουργία

Τρόπος λήψης αποφάσεων

Η εργατική εκπαιδευτική κοινότητα, Tabula Nera, λειτουργεί με 3ωρη συνέλευση, η οποία πραγματοποιείται κάθε 1ο και 3ο Σάββατο του μήνα και αποτελεί το όργανο λήψης αποφάσεων. Αποφασιστικό χαρακτήρα μπορεί να έχει όταν υπάρχει απαρτία: 50% +1 μέλη στις τακτικές και τα 2/3 των μελών στις γενικές, γι’ αυτό και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας. Σε κάθε συνέλευση ορίζεται η θεματική ατζέντα της επόμενης, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας. Τα έκτακτα σημαντικά θέματα που προκύπτουν από την επικαιρότητα συζητιούνται με τη σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών.

Οι αποφάσεις που αφορούν αξιακά ζητήματα ή ζητήματα στρατηγικής λαμβάνονται είτε με ομοφωνία, είτε με συνδιαμόρφωση/σύνθεση, είτε με συναίνεση. Κατά τη διαδικασία της συνέλευσης επιδιώκεται η κατάθεση όσο το δυνατόν περισσότερων σκεπτικών, με τη μέγιστη δυνατή επιχειρηματολογία και πάντα με διάθεση αλληλοσεβασμού και αμοιβαίας αποδοχής. Η υλοποίηση, λοιπόν, των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της συναίνεσης είναι δεσμευτική για όλα τα μέλη, δεδομένου του ότι αυτές αποτελούν προϊόντα πειθούς και όχι εξαναγκασμού.

Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν πρακτικά-τακτικά ζητήματα, εφόσον έχουν προηγηθεί από μία έως τρεις κυκλικές τοποθετήσεις και ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις, μπορεί να υπάρξει διαδικασία ψηφοφορίας. Ψηφοφορία δεν μπορεί να υπάρξει για αξιακά θέματα και ζητήματα πολιτικής στρατηγικής.

Αποφάσεις που λαμβάνονται με ψηφοφορία μπορούν να πραγματοποιηθούν με εναλλακτικό τρόπο, με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν θα έρχεται σε αντίθεση με τις αξιακές θέσεις της ομάδας ούτε θα ανταγωνίζεται τη δράση που έχει αποφασιστεί. Οι εναλλακτικές δράσεις θα έχουν την υπογραφή της πρωτοβουλίας μελών της συλλογικότητας.

Η μειοψηφική άποψη καταγράφεται και επιδιώκεται να συμπεριλαμβάνεται στο λόγο που βγάζει η Tabula Nera, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο/ενίοτε/κατά περίπτωση ως κομμάτι της “αλήθειας” της. Η καταγραφή γίνεται από την/ον πρακτικογράφο (ρόλος εναλλασσόμενος σε κάθε συνέλευση). Επίσης οι συνελεύσεις έχουν την υποστήριξη συντονιστή/ριας (ρόλος επίσης εναλλασσόμενος σε κάθε συνέλευση).

Πρακτικές

  1. -Άμεση δράση

Η εκπαιδευτική μας κοινότητα προκρίνει την άμεση δράση. Με άλλα λόγια, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, με δικές μας αδιαμεσολάβητες ενέργειες, πέρα από διαμεσολαβημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες ιστορικά έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν μια ιδανική οδό παρεμπόδισης των δυναμικών και αγωνιστικών παρεμβάσεων, με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας αντίστασης.

(Η άμεση δράση μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, ανάλογα με τις δυναμικές μας και τις εκάστοτε συνθήκες, όπως παρεμβάσεις, μποϋκοτάζ, σαμποτάζ, διαδηλώσεις, καταλήψεις κ.λπ.)

-Ομάδες εργασίας

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ομάδας, προβλέπεται η δημιουργία θεματικών ομάδων εργασίας με στόχο τόσο την αυτομόρφωση των μελών της όσο και την οργάνωση της δράσης της.

-Συμμετοχή σε ευρύτερα σχήματα

Η συμμετοχή της ομάδας σε ευρύτερα σχήματα γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή εναλλαγή εκπροσώπων. Αυτό έχει ως στόχο τόσο την καλλιέργεια της δεσμευτικότητας όλων απέναντι στις κοινές ευθύνες, την ίση και ουσιαστική συμμετοχή τους σε όλα όσο και την αποφυγή παγίωσης των ίδιων προσώπων, κάτι που ενέχει τον κίνδυνο της άτυπης ιεραρχίας.

Σχετικά με το βέτο:

Μπορεί να το ασκήσει κάποιος μόνο για αξιακά ζητήματα ως έσχατη λύση και όχι για πρακτικά, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα κατάχρησης στην άσκησή του. Εφόσον η θεματολογία είναι γνωστή από προηγούμενη συνέλευση, κάποιο μέλος μπορεί να ζητήσει εξαρχής να έχει το δικαίωμα να ασκήσει βέτο. Εάν συναινέσουν τουλαχιστον τα 2/3 των παρόντων μελών, τότε, μετά τις τοποθετήσεις, το μέλος μπορεί να ασκήσει το βέτο, εφόσον ακόμα το επιθυμεί. Στην περίπτωση που η ανάγκη για βέτο προκύψει κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, τότε μπορεί να  ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία.

Διαχειριστικά εργαλεία

Οι οικονομικές ανάγκες της συλλογικότητας καλύπτονται από μηνιαίες συνδρομές των μελών της (ενδεικτική συνδρομή 5 ευρώ) και από έκτακτες εισφορές. Ο ταμίας που διαχειρίζεται τα οικονομικά είναι ρόλος εναλλασσόμενος με δίμηνη διάρκεια.

Μια από τις υποχρεώσεις της ομάδας είναι και η συντήρηση του χώρου στον οποίο στεγάζονται οι συνελεύσεις της καθώς και η συμμετοχή της στη διαχειριστική συνέλευση, όπου οι εκπρόσωποι εναλλάσσονται.

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών εκτός του χρόνου της συνέλευσης χρησιμοποιείται κλειστή ηλεκτρονική λίστα, η οποία όμως δεν υποκαθιστά τη συνέλευση.

Νέα μέλη

Η διεύρυνση των μελών της κοινότητας αποτελεί πάγια επιδίωξη. Βασική προϋπόθεση για την είσοδο ενός νέου μέλους στην κοινότητα είναι πρώτ’ απ’ όλα το να γνωρίζει και να αποδέχεται τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Tabula Nera, τις αξιακές της θέσεις, τη στοχοθεσία, τη δομή και τις ειλημμένες αποφάσεις της.Το υποψήφιο μέλος συμμετέχει στις διαδικασίες και μπορεί να τοποθετείται, αλλά δεν δεσμεύεται από τις κοινές υποχρεώσεις-αποφάσεις, δεν έχει δικαίωμα βέτο ούτε και πρόσβαση στα διαχειριστικά εργαλεία της συνέλευσης.

Υποχρεώσεις μελών

Η συνέπεια και η ανάληψη των ευθυνών σε ό,τι από κοινού συμφωνείται κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για τη δεσμευτική συμπεριφορά των μελών. Για το λόγο αυτό προτείνεται η καταγραφή του ποιος/α αναλαμβάνει τι, καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση από πλευράς του/της σε περίπτωση που αδυνατεί να το εκτελέσει, εφόσον φυσικά είναι σε θέση να το γνωρίζει.

Τα μέλη της ομάδας μπορούν παράλληλα να συμμετέχουν σε όποιο άλλο σχήμα επιλέγουν, φτάνει οι αρχές και η δράση αυτού του σχήματος να μην έρχονται σε ρητή αντίθεση με τις αρχές και τις δράσεις της.

Διαγραφή μελών

Ένα μέλος της συνέλευσης μπορεί να διαγραφεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης:

Α. για αξιακούς λόγους

Β. λόγω αφερεγγυότητας σε ανειλημμένες υποχρεώσεις

Γ. λόγω αδικαιολόγητων συστηματικών απουσιών για το χρονικό διάστημα των δύο μηνών Δ. γιατί επέδειξε συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο την κοινότητα ή μέλος-η της

Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από τη συνέλευση με τη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών της.

Τροποποίηση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας

Το παρόν κείμενο αντικατοπτρίζει τους όρους και τις κοινές συμφωνίες τις οποίες έχει κατακτήσει η ομάδα έως και σήμερα και η αποδοχή του αποτελεί πάντα όρο συμμετοχής. Αναγνωρίζοντας όμως πως το εγχείρημα στο οποίο συμμετέχουμε αποτελεί μια δυναμική και πειραματική διαδικασία, είναι προφανές πως πολλά ζητήματα μένουν ανοιχτά. Όταν λοιπόν κρίνεται αναγκαίο είτε βάσει συνθηκών, είτε ως προϊόν απολογισμού, αυτοκριτικής και ζύμωσης, η γενική συνέλευση μπορεί να το επικαιροποιεί και να το συμπληρώνει. Η τροποποίησή του προϋποθέτει την αίτηση καταστατικής συνέλευσης από όποιον-α/όποιους-ες το επιθυμεί-ούν και την αποδοχή της από τη γενική συνέλευση. Για την πραγματοποίηση της καταστατικής συνέλευσης απαιτείται η παρουσία των 2/3 των μελών. Στην περίπτωση που κάποιο μέλος απουσιάζει, στέλνει τη θέση του γραπτώς, μέσω mail ή τη γνωστοποιεί σε κάποιο από τα μέλη της συνέλευσης.

Για τα θέματα προς τροποποίηση απαιτείται η ξεκάθαρη και εκ των προτέρων διατύπωσή τους για το διάστημα ενός μήνα τουλάχιστον πριν την συνέλευση, προκειμένου να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία και ζυμώσεις τόσο από το μέλος που αιτήθηκε της τροποποίησης όσο και από τα υπόλοιπα. Σε ό,τι αφορά τροποποίηση σε αξιακά ζητήματα, η απόφαση θα λαμβάνεται είτε με ομοφωνία είτε με σύνθεση/συνδιαμόρφωση είτε με συναίνεση.